Perspectiefnota 2020

Ruimte en wonen

Onderstaand is de meerjarenbegroting per programmaonderdeel opgenomen.  Hiermee wordt inzicht gegeven in hoeveel budget er voor het huidige jaar beschikbaar is en met welk budget er rekening wordt gehouden in de meerjarenbegroting 2020-2023.
De beleidsvoornemens voor de Programmabegroting 2020 zijn nog niet meegenomen in de meerjarenbegroting.

bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

programmaonderdelen

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Commerciële producten

3.647

3.332

2.767

2.717

2.767

2.717

2.697

2.647

2.697

2.647

Fonds Verstedelijking Almere

3.095

3.052

3.541

3.498

2.541

2.498

44

44

Grondexploitatie

108.550

108.762

119.296

119.507

122.332

122.543

110.726

110.937

110.726

110.937

Ondersteuning grondbeleid

1.862

275

1.412

275

1.412

275

1.455

275

1.455

275

Oosterwold

16.082

15.517

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

Ruimtelijke ordening

5.582

460

5.390

310

3.112

310

3.112

310

3.112

310

Stimuleren woningbouw

3.301

1.928

2.797

1.579

2.925

1.587

2.819

1.481

2.606

1.481

Omgevingsvergunningen

8.090

9.480

8.166

9.480

8.242

9.480

8.222

9.480

8.010

9.480

Handhaving bezwaar en wonen

1.756

105

1.506

105

1.506

105

1.506

105

1.506

105

Totaal

151.965

142.911

158.375

150.971

158.337

153.015

144.081

138.735

143.656

138.735

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 151.964

16,1 %

Baten

€ 142.910

15,2 %