Perspectiefnota 2020

Zorg en welzijn

Onderstaand is de meerjarenbegroting per programmaonderdeel opgenomen.  Hiermee wordt inzicht gegeven in hoeveel budget er voor het huidige jaar beschikbaar is en met welk budget er rekening wordt gehouden in de meerjarenbegroting 2020-2023.
De beleidsvoornemens voor de Programmabegroting 2020 zijn nog niet meegenomen in de meerjarenbegroting.

bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

programmaonderdelen

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Maatschappelijke ondersteuning

34.470

1.069

33.150

1.069

31.141

1.069

30.341

1.069

30.254

1.069

Maatschappelijke opvang

63.570

6.360

59.206

1.902

59.383

1.900

59.383

1.900

59.383

1.900

Jeugdhulp

37.115

37.087

37.605

37.532

37.532

Jeugdhulp met verblijf

24.940

23.892

22.878

21.887

21.887

Welzijn en gezondheid

32.589

2.716

32.351

2.713

32.502

2.703

32.511

2.703

32.511

2.703

Sociaal domein algemeen

11.710

367

10.161

322

9.815

322

9.815

322

9.815

322

Totaal

204.394

10.512

195.847

6.006

193.324

5.994

191.469

5.994

191.382

5.994

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 204.393

21,7 %

Baten

€ 10.512

1,1 %