Perspectiefnota 2020

Werk, inkomensondersteuning en inclusiviteit

Onderstaand is de meerjarenbegroting per programmaonderdeel opgenomen.  Hiermee wordt inzicht gegeven in hoeveel budget er voor het huidige jaar beschikbaar is en met welk budget er rekening wordt gehouden in de meerjarenbegroting 2020-2023.
De beleidsvoornemens voor de Programmabegroting 2020 zijn nog niet meegenomen in de meerjarenbegroting.

bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

programmaonderdelen

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Re-integratie

7.546

1.415

5.480

375

5.376

375

5.541

375

5.441

375

Participatie

2.241

580

97

97

97

97

Minimabeleid

8.784

170

8.530

100

8.318

100

8.318

100

8.318

100

Inkomensondersteuning

96.156

93.201

104.944

94.802

106.117

95.813

107.406

97.119

107.406

97.119

Sociaal domein algemeen

21.653

2

21.163

2

20.930

2

20.673

2

20.673

2

Totaal

136.380

95.368

140.214

95.279

140.838

96.290

142.035

97.596

141.935

97.596

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 136.380

14,5 %

Baten

€ 95.367

10,1 %