Perspectiefnota 2020

Onderwijs, sport en cultuur

Onderstaand is de meerjarenbegroting per programmaonderdeel opgenomen.  Hiermee wordt inzicht gegeven in hoeveel budget er voor het huidige jaar beschikbaar is en met welk budget er rekening wordt gehouden in de meerjarenbegroting 2020-2023.
De beleidsvoornemens voor de Programmabegroting 2020 zijn nog niet meegenomen in de meerjarenbegroting.

bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

programmaonderdelen

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Onderwijsbeleid

5.566

40

5.260

20

5.466

63

6.064

63

6.064

63

Onderwijsbeleid 0-4 jaar

7.588

6.377

9.522

8.311

11.457

10.246

13.391

12.180

13.391

12.180

Laaggeletterdheid

124

124

124

124

124

Onderwijshuisvesting

20.283

3.880

20.991

2.839

23.246

4.813

22.561

3.190

22.224

2.839

Sportbeleid

5.147

5.147

5.147

5.147

5.147

Sportgebouwen en -velden

10.377

3.448

10.556

3.448

10.784

3.448

10.869

3.448

10.869

3.448

Kunst en Cultuur

17.126

4.988

17.326

4.987

17.088

4.999

17.088

4.999

17.088

4.999

Bibliotheekwerk

10.983

2.994

10.983

2.994

10.983

2.994

10.983

2.994

10.983

2.994

Fonds Verstedelijking Almere

8.343

8.343

9.326

9.326

8.508

8.508

Totaal

85.537

30.070

89.235

31.925

92.803

35.071

86.227

26.874

85.890

26.523

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 85.536

9,1 %

Baten

€ 30.070

3,2 %